Нашата услуга за сеопфатно геномско профилирање од течна биопсија е достапна за пациенти со солидни тумори.1,2

Клиничка употреба

Со само две епрувети на крв се отвораат многу тераписки можности

Кога ткивото на туморот е достапно, се препорачува да се користи FoundationOne CDx. Во случаите кога не е можно да се дојде до соодветно количество примерок од туморот потребно за анализа или кога постои сомнеж за прогресија на болеста, се препорачува да се користи FoundationOne Liquid.
Гени и биомаркери

Геномско тестирање на 70 гени

FoundationOne®Liquid е валидиран за откривање на сите видови геномски промени кај 70 гени кои најчесто носат мутации во солидните тумори. За анализа се користи примерок од периферна крв.
MSI Base substitutions Insertions and deletions Copy number alterations Microsatellite instability Rearrangements Analyses70known cancer-relevant genes

Циркулирачка туморска ДНК (анг. ctDNA)

FoundationOne®Liquid е тест на крвта на циркулирачка туморска ДНК за солидни тумори

Во крвта на пациент со малигна болест циркулира слободна ДНК (cell-free DNA т.е. cfDNA) која се ослободува од здравото ткиво, но и од туморското ткиво (ctDNA). Оваа ДНК е високо фрагментирана, во многу мали количества и варира меѓу видовите тумори и пациентите. FoundationOne Liquid засилено ја изолира токму циркулирачката туморска ДНК (ctDNA) за точно да се идентификуваат уникатните фрагменти на ctDNA со само едно вадење крв.
Детален извештај

Поддржува донесување на клинички одлуки

Јасен, детален извештај кој дава увид во геномскиот профил на вашиот пациент, како и за поврзаноста со целни терапии, имунотерапија и релевантни клинички студии. Извештајот вклучува резултати од претходни услуги на Foundation Medicine за да се обезбеди интегриран преглед на еволуцијата на туморот.4

 

Нарачај

Нарачај FoundationOne Liquid

FoundationOne Liquid може да ги отвори можностите за избор на соодветен третман само преку земање на венска крв.

*Base substitutions, insertions or deletions, copy number alterations and gene rearrangements.

cfDNA, ДНК без клетки; ctDNA, циркулирачка туморска ДНК; MSI, микросателитска нестабилност.

References
  1. FoundationOne®Liquid Technical Specifications, 2018. Available at: https://www.foundationmedicine.com/genomic-testing/foundation-one-liquid (Accessed March 2019).
  2. Clark TA et al. J Mol Diagn 2018; 20: 686–702.
  3. FoundationOne®Liquid Specimen Instructions 2018. Available at: https://www.foundationmedicine.com/genomic-testing/foundation-one-liquid (Accessed March 2019).
  4. Data on file: FoundationOne®Liquid Sample Report, 2018.