Orange

 

 

 

Нашата услуга за дијагностички, прогностички и предвидливи информации за поддршка на третманот на хематолошки малигни болести и саркоми.1

 

Нарачај

Нарачка на FoundationOne Heme

Прифатливи видови примероци се: парафински блок, периферна крв и коскена срцевина. Примероците од крв и коскена срцевина мора да се дадат на анализа најдоцна еден ден по земање.

FFPE, formalin-fixed paraffin-embedded; MSI, микросателитска нестабилност; TMB, тумор мутациско оптоварување.
References
  1. FoundationOne®Heme Technical Specifications, 2017. Available at: www.foundationmedicine.com/genomic-testing/foundation-one-heme (Accessed March 2019).
  2. FoundationOne®Heme Specimen Instructions, 2017. Available at: www.foundationmedicine.com/genomic-testing/foundation-one-heme (Accessed March 2019).